Zakład działając zgodnie ze statutem świadczy usługi komunalne, zarządza w imieniu gminy komunalnymi zasobami mieszkaniowymi oraz prowadzi gospodarkę wodno-kanalizacyjną w Gminie. Oprócz usług statutowych wykonuje on również dodatkowe, odpłatne usługi remontowe itp.

Podstawowym zadaniem zakładu jest zapewnienie wykonawstwa usług komunalnych i mieszkaniowych, a w szczególności:

 1. Eksploatacja, utrzymanie, remonty i modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej.

 2. Prognozowanie, planowanie i realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych.

 3. Administrowanie, eksploatacja, prowadzenie remontów bieżących i kapitalnych oraz modernizacyjnych komunalnych zasobów mieszkaniowych.

 4. Wykonywanie zadań związanych z techniką sanitarną i ochroną środowiska.

 5. Bieżące utrzymanie dróg łącznie z remontami bieżącymi, konserwacją i oznakowaniem.

 6. Utrzymywanie zieleńców, placów i skwerów.

 7. Obsługa techniczna jednostek budżetowych gminy, a w szczególności wykonywanie remontów budynków, instalacji i sprzętu, oraz usługi transportowe.

 8. Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

 9. Utrzymanie terenów zieleni

 10. Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

 11. Wykopy pod szamba, oczyszczalnie

  Swoje zadania Zakład wykonuje samodzielnie lub korzystając z usług podwykonawców

KI kontrahent