dotyczy: przetargu nieograniczonego „Dostawa paliw płynnych do pojazdów eksploatowanych przez Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu w 2020 r.”